Terms and Conditions – תקנון

This website is the official website of the registered association “F.S.J.U. ISRAEL R.A. ”and allows fundraising for the association. Any use of the Website, including making donations, constitutes your consent to act in accordance with these Terms and Conditions. Please read the Terms and Conditions carefully.

 1. When making a donation using a credit card, the card will be checked with the credit company and the surfer will receive an immediate answer regarding the status of the transaction and whether it was accepted or rejected.
 2. F.S.J.U. ISRAEL R.A. “allows you through this site to donate money for the needs of the association in an easy, convenient and fast way – you can pay by credit card, bank transfer or phone. When making a donation, a payment confirmation will be sent to the customer’s email.
 3. The regulations are written in masculine but refer to both sexes alike. Everything stated in these regulations in the masculine language also applies to the feminine and vice versa, and everything stated in the singular language also applies to the plural and vice versa.
 4. Donation / Transaction Cancellation Policy: The performer of the action will be entitled to apply to the association for a change in the billing details and cancellation of a transaction. It can be canceled within 8 days from the date the donation notice was given by telephone or the donation operation was carried out online in accordance with the Consumer Protection Law 1981. The association will make the necessary change in accordance with the credit company’s policy at the time. If the credit company charges the association a fee for the transaction, the operator of the transaction will be charged a fee as stated. In the event of cancellation of a transaction, please contact us at the following email: m.fedida@fsju.org or donate by phone at +972 (0) 26223655.
 5. Do not give false details. Submitting false information is a criminal offense. A surfer who commits this offense is subject to legal, criminal and civil proceedings.
 6. If the transaction has not been approved by the credit company, the operator will receive an appropriate notice. In order to complete the operation, the operator must contact the association by telephone.
 7. The association will not bear any responsibility for illegal activities carried out by participants on the site or for any other factor that is not under its full control.
 8. The interpretation of these By-Laws and the enforcement of the By-Laws or any action and / or dispute arising therefrom, shall be made in accordance with the laws of the State of Israel. Any dispute or question in connection with these By-Laws shall be decided by the competent court in the Tel Aviv District only.
 9. Privacy Restriction Policy: The association recognizes the duty to maintain the privacy of donors, and will avoid as much as possible the transfer of information to a third party.
 10. Conditions for purchasing on the site because the buyer is 18 years or older.
 11. Product Delivery Policy: This site is an online donation site. There is no product to order, nor to deliver.

If you do not agree to the terms of these Terms and Conditions you are requested not to use this website

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של העמותה הרשומה “F.S.J.U. ISRAEL R.A” ומאפשר איסוף תרומות עבור העמותה. כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו. אנא קראו את התקנון בעיון.

 1. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.
 2. עמותת “F.S.J.U. ISRAEL R.A ” מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית. בעת ביצוע תרומה ישלח אישור תשלום למייל הלקוח.
 3. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
 4. מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בתוך 8 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. במידה של ביטול עסקה יש ליצור קשר במייל הבא: m.fedida@fsju.org או התרומה בטלפון בטל’ +972(0)26223655.
 5. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 6. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
 7. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 8. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.
 9. מדיניות הגבלת פרטיות: העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, ותמנע ככל האפשר ממסירת פרטים לגורם שלישי.
 10. תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.
 11. מדיניות משלוח מוצרים: אתר זה הוא אתר לתרומות מקוונות. אין מוצר להזמין ולא לספק.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש שלא להשתמש באתר אינטרנט זה